10fingers.bg  
Как да купувам   Как да продавам   Работилница
Търсене
   
начало → Yonsi Bonita handmade → Картички
Yonsi Bonita handmade
Това, което е направено със сърце, то няма цена!!!
Сподели във Facebook
 
Ръчна изработка на вълшебства :)Всеки сувинир се прави на ръка с много внимание и любов.Ако търсите уникални подаръци за специални хора те са тук :) Потърсете ме и се усмихнете!!!

Всеки един продукт се изработва само по веднъж, като моделът може да се повтори, но видът е единствен за своя притежател.Ако избраният от Вас сувенир не е наличен, той може да бъде изработен в рамките на 1-3 дни или според спецификата на сувенира( след потвърждение от Ваша страна).Моля, пишете ми предварително, за да уточним подробности по детайлите и наличността.ОБЩИ УСЛОВИЯЗА ИЗРАБОТВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА СТОКИ/СУВЕНИРИI. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА изработва и изпраща на потребителите/клиентите си стоки/сувенири посредством Интернет магазина http://10fingers.bg/YonsiBonitahandmade .Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона .......КУПИ......., потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на http://10fingers.bg, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на http://10fingers.bg/YonsiBonitahandmade не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.

4. След кликане на бутона .......КУПИ.................", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в… /количка/. Това действие има правно обвързваща сила.След обаждане от страна на ТЪРГОВЕЦА, клиентът потвърждава поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При изпращане на поръчката или при потвърждението е скл. Договор?

5. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.

6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове.II. ДОСТАВКА7. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.III. ЦЕНИ9. Цените, посочени на сайта НЕ включват транспортиране до офис на куриерска форма/ адрес посочен от клиента.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА10. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина http://10fingers.bg/YonsiBonitahandmade .

11. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

12. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката и транспортните разходи според обявеният начин на страницата http://10fingers.bg/YonsiBonitahandmade.

13. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА14. ТЪРГОВЕЦА няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват и съхраняват закупените стоки/сувенири.

15. ТЪРГОВЕЦА след получаване на потвърждение от страна на клиента се задължава да изработи ( ако не е налична) и изпрати заявената за покупка от него стока/сувенир, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

16. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху стоката/продукта по време на транспортирането му и доставката до клиента.

17. ТЪРГОВЕЦА има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

18.. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес yonsibonita@abv.bg. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.VI. ЛИЧНИ ДАННИ19. ТЪРГОВЕЦА гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.20.ТЪРГОВЕЦА се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА е длъжен да предостави информацията по силата на закона.VII. ИЗМЕНЕНИЯ21.Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.22. Интернет магазина http://10fingers.bg/YonsiBonitahandmade е собственост на ТЪРГОВЕЦА.23. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване на договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

“Yonsi Bonita handmade” уведомява своите клиенти, че всяка стока, закупена онлайн от http://10fingers.bg/YonsiBonitahandmade може да бъде върната в срок до 14 дни от датата на доставката.

Уверете се, че продуктът, който желаете да върнете отговаря на общите условия за връщане/замяна на стока.

Транспортните разходи за връщането на стока са за сметка на купувача. Връща се лично или чрез куриерска услуга. При връщане на стоката чрез куриер, задължително същата се изпраща със застраховка за стойността на стоката; ако няма застраховка и настъпят транспортни щети, отговорността и разходите са за сметка на купувача.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ/ЗАМЯНА НА СТОКА

1. Стоката да бъде в оригинална опаковка и в ненарушен търговски вид;

2. Да не е използвана;

3. Да не е била монтирана;

4. Да не е увредена/счупена при транспорт: ако се установи увреда на пратката при получаване от куриер се съставя Протокол за увредена пратка в присъствието на куриера. Ако се установи в последствие транспортен дефект продуктът НЕ ПОДЛЕЖИ на връщане/замяна.

5. Да е придружена с оригинал на финансов документ, доказващ че е закупена от http://10fingers.bg/YonsiBonitahandmade - фискален бон и/или фактура и всички прилежащи документи към оригиналната опаковка.

6. Възстановяването на парични суми се извършва по начина, по който е заплатено от купувача, в срок от 14 дни от датата на връщане на стоката.